Aktualizované: 19. decembra 2022

Hasičské súťaže

Územná organizácia DPO Košice-okolie, Komisia prevencie a výchovy spolu s Hvezdárňou  Medzev pod záštitou Centra kultúry Košického kraja

Vyhlasuje literárnu súťaž na školský rok 2022/2023

Téma súťaže: Hasičské súťaže

Základné kolo a okresné kolo  pod záštitou: OV DPO – komisia prevencie

Podmienky prihlásenia sa do súťaže:

Vekové kategórie: A-1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

                                  A-2 – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ

                                  A-3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ

                                  B – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Obsahové zameranie:  Zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže, letných hasičských táboroch mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi

Odporúčame rozsah prác :  Maximálne 4 strany formátu A4

Každá práca musí byť označená: číslom kategórie

                                                          Názvom literárnej práce

                                                          Menom a priezviskom autora

                                                          Úplnou adresou bydliska autora, vrátane okresu

                                                          Názvom a adresou školy v rátane uvedenia okresu

                                                          Telefónnym kontaktom a kontaktnou osobou            

Literárne diela / poéziu, prózu/ doručiť do Hvezdárne v Medzeve,  Štóska 174, 044 25 Medzev do  16.3.2023.

Vyhodnotenie prebehne do 20.3.2023 – zasadne odborná porota.

Odovzdávanie cien a vyhlásenie výsledkov bude vo hvezdárni Medzev dňa 24.3.2023 o 14:00 h

Víťazné práce – tri najlepšie z každej kategórie postúpia na Celoslovenské kolo ku vyhlasovateľovi súťaže: Dobrovoľná požiarna ochrana SR do 31.3.2023 na adresu: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

                                           

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.