2. ročník súťaže o Rudohorí

2. ročník súťaže o Rudohorí

2. ročník súťaže o Rudohorí

V rámci propagačnej  činnosti a popularizácie obcí Rudohoria a celého Rudohoria, jeho zvláštností, jedinečnosti a atrakcie spája Miestna akčná skupina Rudohorie, o. z.  teoretické vedomosti detí
s umením a vyhlasuje 2. ročník výtvarnej súťaže, literárnej súťaže, súťaže vo fotografovaní a súťaž krátkych filmov. Tohtoročnou témou súťaže určenej deťom materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl na území Rudohoria je

Ako vidím Rudohorie

Do súťaže sa môžu zapojiť: výtvarné dielo zhotovené akoukoľvek výtvarnou technikou, literárne dielo – poézia alebo próza – rozsah max. 5 strán formátu A4, film – dĺžka filmu max. 5 minút, fotografia. Fotografie môžu byť zhotovené fotoaparátom alebo mobilným telefónom – pri hodnotení však rozhoduje i kvalita snímok.

 

Súťažné kategórie:

I.   kategória: deti MŠ 1 – 2. ročník
II.  kategória: deti MŠ 3 – 4. ročník a 0. ročník ZUŠ
III.  kategória: žiaci prvého stupňa ZŠ 1 – 3. ročník
IV.  kategória: žiaci 4 – 6. ročníka ZŠ
V.  kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ 7-9. ročník
VI. kategória: žiaci 1 – 4. ročníka ZUŠ
VII. kategória: žiaci 5 – 8. ročníka ZUŠ

Termín uzávierky súťaže: 13. 6. 2022

Vyhodnotenie súťaže: 20. 6. 2022 zasadne odborná porota, ktorá vyberie 3 najlepšie práce z každej súťažnej kategórie a v súťažných žánroch.
28. 6. 2022 budú jednotliví víťazi, zástupcovia zúčastnených škôl a obcí Rudohoria pozvaní na odovzdávanie cien a následné slávnostné otvorenie výstavy, na ktorej budú vystavené všetky práce zapojené do súťaže a premietnuté súťažné filmy.

Spôsob doručenia súťažných prác je možný poštou alebo osobne na adresy:
Hvezdáreň Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev
alebo
MAS Rudohorie, o.z., Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev

Dielo prihlásené do súťaže: Označte svoje súťažné dielo názvom; menom autora; ďalej uveďte vek autora; súťažnú kategóriu; názov a adresu školy, ktorú autor navštevuje; kontaktné údaje autora, v prípade maloletých jeho  zákonného zástupcu (adresa, telefónne číslo). Filmy doručte na nosičoch DVD, CD alebo na USB kľúči (USB kľúč vám bude po vyhodnotení súťaže vrátený).

Odoslaním a prihlásením prác do súťaže, súhlasíte, že tieto sa stávajú majetkom vyhlasovateľa súťaže. 

 

Podujatie sa koná pod záštitou Hvezdáreň Medzev.

 

Ďalšie články:

Cyklus vzdelávania v oblasti TĽK

Pri realizácii cyklu vzdelávania Metodika folklóru, ktorý prebiehal v období 1.3.2021 – 28.2.2022,...

Klenoty kraja sa predstavili v Košiciach

KLENOTY KRAJA Festival tradičnej ľudovej kultúry Košického kraja 20.– 21. máj 2022...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.