Umenie ťa dobehne

Umenie ťa dobehne

Umenie ťa dobehne

Umenie ťa dobehne

Projekt Umenie ťa dobehne bol špecificky zameraný na žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí sa často potýkajú s vylúčením zo spoločnosti a sú ohrození či už dedičnou, sociálnou, alebo inou formou chudoby. Prostredníctvom neho sme uľahčili znevýhodneným skupinám prístup ku kultúre a umeniu. Nenútenou, zábavnou formou sme priamo do škôl priniesli žiakom kultúrne vyžitie prostredníctvom predstavení, tvorivých dielní a koncertov.

V regióne Údolia Bodvy a Rudohoria sa nachádzajú základné školy s výrazným podielom žiakov práve z marginalizovaných rómskych komunít.
V meste Moldava nad Bodvou sme do projektu zapojili Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá je v 99% zastúpená práve žiakmi z cieľovej komunity. Špeciálnu Spojenú školu v Moldave nad Bodvou navštevujú žiaci s rôznymi formami a stupňami postihnutia (mentálne, sluchové, psychické). Základné školy v obciach Turňa nad Bodvou, Nižný Lánec a Veľká Ida sú taktiež z väčšej časti zastúpené žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Žiakmi Súkromnej základnej školy v Košiciach sú prioritne deti

s diagnózou autizmus a inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

Do menovaných škôl sme zabezpečili: tvorivé dielne na ľudovú tematiku: hrnčiarstvo, plstenie, pernikárstvo, šúpoliarstvo. Hodiny netradičnej hudobnej výchovy, predstavenia bábkového divadlo, hudobno- divadelné predstavenie na motívy ľudovej rozprávky, workshopy so sezónnou tematikou.

Nakoľko sa jedná o deti zo zmiešaného národnostného a jazykového školského prostredia, projekt bol prínosom aj v oblasti medzikultúrneho dialógu. Kultúrne predstavenia dopomohli k predchádzaniu predsudkov a stereotypov. Hlbšie poznanie inej ako vlastnej kultúry veríme že dopomôže k eliminácii diskriminácie, rasizmu a extrémizmu. Taktiež dúfame v posilnenie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou.

Žiaci z dotknutých škôl nemajú možnosť za aktivitami obsiahnutými v projekte cestovať. Finančné zázemie rodín z ktorých pochádzajú nedovoľuje stretávanie sa s kultúrou a umením v dostatočnom množstve. Taktiež školy, ktoré navštevujú nemajú vo svojich silách zabezpečiť vycestovanie do kultúrno- vzdelávacích inštitúcií. Preto sú títo žiaci odrezaní a ochudobnení
o zážitky tohto druhu.

Skutočnosť, že sme im dokázali priniesť kultúru do škôl bola obrovská výhoda celého projektu.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.