Umenie ťa dobehne

Umenie ťa dobehne

Umenie ťa dobehne

Umenie ťa dobehne

Projekt Umenie ťa dobehne bol špecificky zameraný na žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí sa často potýkajú s vylúčením zo spoločnosti a sú ohrození či už dedičnou, sociálnou, alebo inou formou chudoby. Prostredníctvom neho sme uľahčili znevýhodneným skupinám prístup ku kultúre a umeniu. Nenútenou, zábavnou formou sme priamo do škôl priniesli žiakom kultúrne vyžitie prostredníctvom predstavení, tvorivých dielní a koncertov.

V regióne Údolia Bodvy a Rudohoria sa nachádzajú základné školy s výrazným podielom žiakov práve z marginalizovaných rómskych komunít.
V meste Moldava nad Bodvou sme do projektu zapojili Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá je v 99% zastúpená práve žiakmi z cieľovej komunity. Špeciálnu Spojenú školu v Moldave nad Bodvou navštevujú žiaci s rôznymi formami a stupňami postihnutia (mentálne, sluchové, psychické). Základné školy v obciach Turňa nad Bodvou, Nižný Lánec a Veľká Ida sú taktiež z väčšej časti zastúpené žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Žiakmi Súkromnej základnej školy v Košiciach sú prioritne deti

s diagnózou autizmus a inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

Do menovaných škôl sme zabezpečili: tvorivé dielne na ľudovú tematiku: hrnčiarstvo, plstenie, pernikárstvo, šúpoliarstvo. Hodiny netradičnej hudobnej výchovy, predstavenia bábkového divadlo, hudobno- divadelné predstavenie na motívy ľudovej rozprávky, workshopy so sezónnou tematikou.

Nakoľko sa jedná o deti zo zmiešaného národnostného a jazykového školského prostredia, projekt bol prínosom aj v oblasti medzikultúrneho dialógu. Kultúrne predstavenia dopomohli k predchádzaniu predsudkov a stereotypov. Hlbšie poznanie inej ako vlastnej kultúry veríme že dopomôže k eliminácii diskriminácie, rasizmu a extrémizmu. Taktiež dúfame v posilnenie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou.

Žiaci z dotknutých škôl nemajú možnosť za aktivitami obsiahnutými v projekte cestovať. Finančné zázemie rodín z ktorých pochádzajú nedovoľuje stretávanie sa s kultúrou a umením v dostatočnom množstve. Taktiež školy, ktoré navštevujú nemajú vo svojich silách zabezpečiť vycestovanie do kultúrno- vzdelávacích inštitúcií. Preto sú títo žiaci odrezaní a ochudobnení
o zážitky tohto druhu.

Skutočnosť, že sme im dokázali priniesť kultúru do škôl bola obrovská výhoda celého projektu.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.