Referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria

Referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria

Referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria

Referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria.

Miesto výkonu práce: Centrum kultúry Košického kraja, pracovisko Moldava nad Bodvou

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú – zastupovanie počas MD a RD

Predpokladaný termín nástupu: II. štvrťrok 2023

Nástupný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 5, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  763,00 € pre SŠ; platová trieda 6, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  835,50 € pre VŠ prvého stupňa; platová trieda 7, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  884,50 € pre VŠ druhého stupňa.

Pracovná náplň:

 • koordinuje okresné, regionálne, kultúrnoosvetové, kultúrnospoločenské  alebo vzdelávacie  podujatia s orgánmi samosprávy, štátnej správy, prípravnými výbormi a pod.
 • samostatne spracúva  a  vedie   odbornú   agendu,  evidenciu  a  dokumentáciu  o  stave a  rozvoji kultúrnych aktérov na svojej oblasti.
 • samostatne pripravuje a  realizuje  odborné  semináre, rozbory,  kurzy,  školenia,  tvorivé   dielne,  plenéry.
 • samostatne poskytuje metodicko-odbornú činnosť voči subjektom, ktoré sa zaoberajú  kultúrnoosvetovou činnosťou  jednotlivcom, kolektívom, kultúrnym zariadeniam,  spolkom,   registrovaným organizáciám v  danom  regióne.
 • organizuje jednotlivcov a kolektívy, stará sa o ich odborný rast a ich uplatnenie na vyšších postupových súťažiach, prehliadkach, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.
 • vedie evidenciu jednotlivcov a kolektívov v národnostných menšinách a spolupracuje  s nimi spolupracuje s neštátnymi a mimovládnymi organizáciami.
 • zabezpečuje starostlivosť o dospelé a detské folklórne kolektívy a nositeľov tradícií, ľudové hudby a remeselníkov, Platformy TĽK, poradenskú a metodicko-odbornú činnosť.
 • podieľa sa na tvorbe a úprave prezentácii a marketingových materiálov – brožúry, letáky, pozvánky a iné.
 • organizuje vzdelávacie podujatia – cyklické aj jednorazové (odborné semináre, rozbory, kurzy, školenia, tvorivé dielne)
 • realizácia vzdelávacích podujatí na zverenom úseku.
 • realizácia projektov.
 • vykonáva odborné práce na úseku správy registratúry a podateľne:
  • prijímanie, ukladanie a starostlivosť o písomnosti v registratúrnom stredisku a archíve,
  • triedenie a evidovanie písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu,
  • zapožičiavanie uložených písomností,
  • vedenie registratúrneho denníka,
  • vyraďovanie neaktuálnych záznamov v zmysle legislatívnych nariadení.
 • vypracováva plán činnosti na kalendárny rok, štvrťročné plány podujatí.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené SŠ vzdelanie alebo VŠ prvého alebo druhého stupňa (zameranie humanitné alebo spoločenské výhodou)
 • pracovné skúsenosti v oblasti kultúry výhodou
 • znalosť maďarského – výhodou
 • vodičské oprávnenie B, B1
 • znalosť programov word, excel, power point.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • osobné predpoklady na výkon práce:
 • prehľad v oblasti kultúrneho diania, vlastná invencia, samostatnosť, systematickosť, schopnosť
 • komplexne zhodnocovať fakty, komunikatívnosť, schopnosť motivovať, zodpovednosť,
 • spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzači o toto pracovné miesto svoju žiadosť a ostatné požadované doklady zašlite poštou do 15.03.2023 na adresu: CKKK, Hlavná 52, 045 01  Moldava nad Bodvou.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Ďalšie články:

Župné dni a „Festival Košickej župy“ v Košiciach

Župné dni a projekt „Festival Košickej župy“ vyvrcholili v Košiciach „Festival Košickej...

Festival Košickej župy v rámci Župných dní 2024

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, bolo úspešné v rámci...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.