Referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria

Referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria

Referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria.

Miesto výkonu práce: Centrum kultúry Košického kraja, pracovisko Moldava nad Bodvou

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú – zastupovanie počas MD a RD

Predpokladaný termín nástupu: II. štvrťrok 2023

Nástupný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 5, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  763,00 € pre SŠ; platová trieda 6, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  835,50 € pre VŠ prvého stupňa; platová trieda 7, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  884,50 € pre VŠ druhého stupňa.

Pracovná náplň:

 • koordinuje okresné, regionálne, kultúrnoosvetové, kultúrnospoločenské  alebo vzdelávacie  podujatia s orgánmi samosprávy, štátnej správy, prípravnými výbormi a pod.
 • samostatne spracúva  a  vedie   odbornú   agendu,  evidenciu  a  dokumentáciu  o  stave a  rozvoji kultúrnych aktérov na svojej oblasti.
 • samostatne pripravuje a  realizuje  odborné  semináre, rozbory,  kurzy,  školenia,  tvorivé   dielne,  plenéry.
 • samostatne poskytuje metodicko-odbornú činnosť voči subjektom, ktoré sa zaoberajú  kultúrnoosvetovou činnosťou  jednotlivcom, kolektívom, kultúrnym zariadeniam,  spolkom,   registrovaným organizáciám v  danom  regióne.
 • organizuje jednotlivcov a kolektívy, stará sa o ich odborný rast a ich uplatnenie na vyšších postupových súťažiach, prehliadkach, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.
 • vedie evidenciu jednotlivcov a kolektívov v národnostných menšinách a spolupracuje  s nimi spolupracuje s neštátnymi a mimovládnymi organizáciami.
 • zabezpečuje starostlivosť o dospelé a detské folklórne kolektívy a nositeľov tradícií, ľudové hudby a remeselníkov, Platformy TĽK, poradenskú a metodicko-odbornú činnosť.
 • podieľa sa na tvorbe a úprave prezentácii a marketingových materiálov – brožúry, letáky, pozvánky a iné.
 • organizuje vzdelávacie podujatia – cyklické aj jednorazové (odborné semináre, rozbory, kurzy, školenia, tvorivé dielne)
 • realizácia vzdelávacích podujatí na zverenom úseku.
 • realizácia projektov.
 • vykonáva odborné práce na úseku správy registratúry a podateľne:
  • prijímanie, ukladanie a starostlivosť o písomnosti v registratúrnom stredisku a archíve,
  • triedenie a evidovanie písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu,
  • zapožičiavanie uložených písomností,
  • vedenie registratúrneho denníka,
  • vyraďovanie neaktuálnych záznamov v zmysle legislatívnych nariadení.
 • vypracováva plán činnosti na kalendárny rok, štvrťročné plány podujatí.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené SŠ vzdelanie alebo VŠ prvého alebo druhého stupňa (zameranie humanitné alebo spoločenské výhodou)
 • pracovné skúsenosti v oblasti kultúry výhodou
 • znalosť maďarského – výhodou
 • vodičské oprávnenie B, B1
 • znalosť programov word, excel, power point.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • osobné predpoklady na výkon práce:
 • prehľad v oblasti kultúrneho diania, vlastná invencia, samostatnosť, systematickosť, schopnosť
 • komplexne zhodnocovať fakty, komunikatívnosť, schopnosť motivovať, zodpovednosť,
 • spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzači o toto pracovné miesto svoju žiadosť a ostatné požadované doklady zašlite poštou do 15.03.2023 na adresu: CKKK, Hlavná 52, 045 01  Moldava nad Bodvou.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Ďalšie články:

Podcast CKKK - z centra kultúry

Mnohí z vás, rovnako ako aj my, s veľkou obľubou počúvajú rôzne...

78. výročie SNP na Dargove   

Oslavy 78. výročia SNP sa uskutočnia pri obnovenom pamätníku na Dargove Pietne...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.