Oblasti

Predmetom činnosti Centra kultúry Košického kraja ako vybraného osvetového zariadenia s krajskou pôsobnosťou je  vykonávať :

odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno – osvetovú činnosť na území Košického samosprávneho kraja (podľa § 6 od.1 písm. c) zákona 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti)

za Košický samosprávny kraj je poverené viesť evidenciu – krajský zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na území KSK (podľa § 6 od.1 písm. d) zákona 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti)

koordinačnú činnosť v oblasti uchovávania, ochraňovania a sprístupňovania hodnôt hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva tradičnej ľudovej kultúry

osvetovú činnosť pre územie mesta Košice a okresu Košice-okolie

plniť úlohy a vystupovať ako koordinačné stredisko pre oblasť tradičnej ľudovej kultúry a osvetovej činnosti v KSK

plniť úlohy a propagovať medzi širokou verejnosťou poznatky z oblasti astronómie a príbuzných vied

vykonávať výchovnú a popularizačnú činnosť, záujmovú prácu s mládežou, poskytovať metodickú pomoc pre astronomické krúžky, pri exkurziách poskytovať výklad, demonštráciu programov a pozorovaní

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.