Aktualizované: 19. decembra 2022

Ako vidím Rudohorie

Miestna akčná skupina Rudohorie,

 obce Rudohoria 

pod záštitou Hvezdárne Medzev

vyhlasuje 3. ročník výtvarnej súťaže, literárnej súťaže, súťaže vo fotografovaní a súťaž krátkych filmov

„O Rudohorí“

V rámci propagačnej  činnosti sme sa rozhodli pre deti blízkym spôsobom spopularizovať obce Rudohoria a celé Rudohorie,  jeho zvláštnosti, jedinečnosti a atrakcie, preto sme spojili teoretické vedomosti detí  s výtvarným umením, literárnym umením, fotografiou a filmom.

Téma na rok 2023: „Ako vidím Rudohorie“

Súťaž je určená deťom z materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl v Rudohorí.

Kategórie:  I. kategória: deti MŠ 1-2. ročník

                     II. kategória: deti MŠ 3-4. ročník a 0. ročník ZUŠ

                     III. kategória: žiaci prvého stupňa ZŠ 1-3. ročník

                     IV. kategória: žiaci 4-6.ročníka ZŠ

                     V. kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ 7-9. ročník

                    VI. kategória: žiaci 1. až 4. ročník ZUŠ 

                     VII. kategória: žiaci 5. až 8. ročník ZUŠ

Podmienky súťaže:  1. Výtvarné práce, literárne práce, fotografie a filmy zaslať alebo osobne doručiť na adresu:

 Hvezdáreň  Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev,

do 5. 6. 2023

2. vybrať si námet k téme: „Ako vidím Rudohorie“, technika výtvarného prejavu, literárneho prejavu, fotografie /fotoaparátom alebo mobilom/ a filmu môže byť ľubovoľná.

3.  Na  prácu uviesť:  a/ vek autora a kategóriu, 

pri fotografiách:  názov fotografie,  dátum fotografovania, pri filmoch priložiť: názov filmu, rozsah 5 minút, pri literárnych prácach maximálne 5 strán / poézia alebo próza/, pri výtvarných prácach: názov práce /odporúčaný formát A4, výtvarná technika je ľubovoľná/, fotografie a filmy zaslať na DVD, CD alebo na USB kľúči

b/  meno a priezvisko autora 

c/ úplná adresa bydliska 

d/ názov a adresa školy, ktorú autor navštevuje

e/ telefónne číslo a kontaktná osoba /učiteľ alebo rodič/

4. zaslané práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa

5. dňa 9.6.2023 zasadne odborná porota a vyberie 3 najlepšie práce z každej kategórie a druhu prác

6. Dňa 15.6.2023 o 14:00 h  budú víťazi, zástupcovia zúčastnených škôl a obcí Rudohoria pozvaní na  odovzdávanie cien, ktoré bude spojené so slávnostným otvorením výstavy, kde budú vystavené práce všetkých žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili. Premietnu sa víťazné filmy. Po odovzdaní cien bude nasledovať prehliadka Hvezdárne a planetária Medzev spojená s odborným výkladom a v prípade dobrého počasia aj možnosť pozorovania oblohy. 

7.Vecné ceny zabezpečia obce Rudohoria a hvezdáreň Medzev. Každá škola, ktorá sa do súťaže zapojí bude osobitne ocenená ďakovným listom. 

Vernisáž výstavy a udeľovanie cien víťazom: 15.6.2023 o 14:00 h 

vo Hvezdárni  Medzev, Štóska 174,  Medzev

8. víťazné práce budú zverejnené na stránke MAS Rudohoria, zo všetkých prác bude nainštalovaná výstava v priestoroch Hvezdárne Medzev, na Štóskej ulici č. 174 a bude prístupná verejnosti počas otváracej doby hvezdárne do 31.8.2023.  Víťazné práce na www.ckkk.sk a na www.masrudohorie.sk

 

 

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.