Aktualizované: 19. decembra 2022

Astronomické Sci-Fi

Hvezdáreň Medzev pracovisko Centra kultúry Košického kraja

Vyhlasuje literárnu súťaž na školský rok 2022/2023

Téma súťaže: Astronomické Sci-Fi

Podmienky prihlásenia sa do súťaže:

Vekové kategórie: 1. – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

                                  2. – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ

                                  3. – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ

                                  4. – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Obsahové zameranie: vytvorenie literárnych prác s prepojením astronómie a Sci-Fi žánru, podpora fantázie, pohľadov do budúcnosti s dôrazom na astronomické pozorovania a výskum vesmíru

Odporúčame rozsah prác :  Maximálne 4 strany formátu A4

Každá práca musí byť označená: číslom kategórie

                                                          Názvom literárnej práce

                                                          Menom a priezviskom autora

                                                           Názvom a adresou školy a triedy, ktorú autor navštevuje 

Literárne diela / prózu/ doručiť do Hvezdárne v Medzeve, 

 Štóska 174, 044 25 Medzev do  2.5.2023.

Vyhodnotenie prebehne do 5.5.2023 – zasadne odborná porota.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien víťazom bude

vo hvezdárni Medzev dňa 18.5.2023 o 14:00 h

Víťazné práce – tri najlepšie z každej kategórie budú ocenené 18.5.2023 v prednáškovej miestnosti Hvezdárne Medzev

                                           

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.