Aktualizované: 13. marca 2023

Čo vieš o hviezdach?

Štatút 33. ročníka celoslovenskej vedomostnej ASTRONOMICKEJ súťaže

Čo vieš o hviezdach?     2023

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

v spolupráci s hvezdárňou v Medzeve vyhlasuje okresné kolo 33. ročníka vedomostnej súťaže  Čo vieš o hviezdach ?

Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

1. kategória – žiaci základných škôl 4. – 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia

2. kategória – žiaci základných škôl 7. – 9. ročník a 2. – 4. ročník 8 – ročného gymnázia

3. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. – 8. ročník 8 – ročného gymnázia

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Priebeh súťaže: Súťaž bude trojstupňová:

  1. Regionálne kolo – organizačne zabezpečí Hvezdáreň Medzev dňa 23.3.2023 od 09:00 h  pre všetky kategórie

Testy budú zabezpečené aj v maďarskom jazyku. 

II. Krajské kolo – organizačne zabezpečí: Hvezdáreň Michalovce – pre Košický kraj

III. Celoslovenské kolo – organizačne zabezpečí Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Postupový kľúč: 

Do krajských kôl budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v okresných resp. regionálnych kolách. Do celoslovenského kola budú postupovať umiestnení na 1. až 3. mieste v krajských kolách.

Porota: 

1. Pre okresné kolá menuje porotu organizátor okresného kola v príslušnom okrese.

2. Pre krajské kolá menuje minimálne trojčlennú porotu organizátor krajského kola v príslušnom kraji pre každú kategóriu zvlášť.

3. Pre celoslovenské kolo menuje päťčlennú porotu generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pre každú kategóriu zvlášť.

Kompetencie poroty:

Porota hodnotí odpovede jednotlivých súťažiacich na základe bodového systému, ktorý odsúhlasila na základe návrhov organizátorov príslušných kôl súťaže. Kontroluje správnosť zadaných úloh a po konzultácii s organizátorom príslušného kola ich schvaľuje. Vyhlasuje víťazov súťaže.

Termíny: Okresné resp. regionálne kolá: do konca marca  2023

Krajské kolá: do konca apríla 2023 (presný termín a miesto konania bude oznámený na okresnom kole)

Celoslovenské kolo: do konca marca 2023 oznámi SÚH Hurbanovo organizátorom krajských kôl 

Tieto termíny sú záväzné pre všetkých organizátorov!

Ceny: Ceny pre všetky kategórie a kolá zabezpečia organizátori príslušných kôl.

Priebeh súťaže: 

Okresné resp. regionálne kolo pozostáva z troch nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10

2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy

3. Ústne kolo

Priebeh okresného kola je v plnej kompetencii okresných organizátorov

Krajské kolo pozostáva z troch nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10

2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy

3. Ústne kolo

Priebeh krajského kola je v plnej kompetencii krajských organizátorov 

Celoslovenské kolo pozostáva z piatich nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 3 – 10

2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy

3. Riešenie testu z histórie astronómie

4. Mimo súťažné úlohy v planetáriu zamerané na orientáciu na oblohe (v prípade dostupnosti planetária)

5. Ústne kolo

Z rozhodnutia poroty môže byť niektorá časť redukovaná v závislosti od náročnosti úloh.

Zadávanie úloh:

Úlohy do jednotlivých kôl navrhujú ich organizátori a schvaľuje ich porota v príslušnom kole.

Ubytovanie a doprava:

Pre okresné a krajské kolá sa ubytovanie pre súťažiacich nezabezpečuje, rozhodnutie o náhrade cestovných výdavkov je plne v kompetencii organizátorov okresných a krajských kôl.

Pre celoslovenské kolo bude pre súťažiacich a sprevádzajúcu osobu zabezpečené ubytovanie. Stravovanie bude individuálne. SÚH v Hurbanove v prípade záujmu pre všetkých súťažiacich vopred zabezpečí cestovné lístky na železničnú dopravu do miesta konania finále.

 Do súťaže je potrebné sa vopred prihlásiť / najneskôr do 15.3.2023/: škola, počet súťažiacich, kategória – vek súťažiacich

Kontakt na organizátora okresného kola: www.ckkk.sk, tomas.cabala@ckkk.sk, olga.ballaschova@ckkk.sk, 

055/ 466 36 75,  0917 178 276,

 poštová adresa: Hvezdáreň Medzev,

 Štóska č. 174, 044 25 Medzev

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.