Aktualizované: 19. decembra 2022

Staň sa požiarnikom XII.

Územná organizácia DPO Košice-okolie, Komisia prevencie a výchovy spolu s Hvezdárňou  Medzev pod záštitou Centra kultúry Košického kraja

vyhlasuje XII. ročník výtvarnej súťaže

                       Staň sa požiarnikom XII.

V rámci preventívnej činnosti sme sa rozhodli pre deti blízkym spôsobom spopularizovať prácu  požiarnikov, preto sme spojili teoretické vedomosti detí v boji proti požiarom s výtvarným umením.

20. ročník celoslovenskej súťaže vo výtvarnom prejave detí

Téma na rok 2023: Hasič – pretekár

Súťaž je určená deťom z materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl v okrese Košice – okolie.

Kategórie:  I. kategória: deti MŠ

                     II. kategória: žiaci prvého stupňa ZŠ

                     III. kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ

                     IV. kategória: žiaci 1. až 4. ročník ZUŠ 

                     V. kategória: žiaci 5. až 8. ročník ZUŠ

Podmienky súťaže: 

1. Výtvarné práce zaslať, alebo osobne doručiť na adresu: Hvezdáreň Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev, prípadne na adresu: Centrum kultúry Košického kraja, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou 

do 16. 3. 2023.

2. vybrať si námet k téme: Pomoc hasičov pri pandémii, technika výtvarného prejavu môže byť ľubovoľná.

3.  Na zadnú stranu práce uviesť:  a/ vek autora – kategóriu, 

b/  meno a priezvisko autora 

c/ úplná adresa bydliska vrátane okresu

d/ názov a adresa školy, ktorú autor výtvarného diela  navštevuje

e/ telefónne číslo a kontaktná osoba

4. zaslané práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa

5. dňa 20.3.2023 zasadne odborná porota a vyberie 3 najlepšie práce v každej kategórii 

6. Víťazi a zástupcovia zúčastnených škôl budú do 22.3.2023 oboznámení s vyhodnotením. Odovzdávanie cien bude vo hvezdárni Medzev spojené s vernisážou výstavy

Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien víťazom: 24.3.2022 o 14:00 h vo Hvezdárni v Medzeve,

 Štóska 174, 044 25 Medzev

8.  Zo všetkých doručených prác bude nainštalovaná výstava v priestoroch Hvezdárne Medzev, na Štóskej č. 174 v Medzeve a bude prístupná verejnosti počas otváracej doby hvezdárne do 15.6.2023. 

Víťazné práce budú do 31.3. 2023 zaslané do celoslovenského kola.

Tie práce, ktoré  zvíťazia v celoslovenskom kole budú zverejnené na stránke dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.