Aktualizované: 19. decembra 2022

VESMÍR OČAMI DETÍ

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇOU V MEDZEVE

                             vyhlasujú XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

VESMÍR OČAMI DETÍ 2023

Súťaž prebehne v dvoch etapách:  1. etapa – okresné kolá (spádová oblasť)

                                                           2. etapa – celoslovenské  kolo

Podmienky súťaže: Súťažiť sa bude v piatich kategóriách: 1. kategória – MŠ

                                                                            2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ

                                                                            3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ

4. kategória – základné umelecké školy – 0. – 4. ročník ZUŠ a prípravné štúdium ZUŠ

5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 8. ročník ZUŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou výtvarnou technikou o formáte maximálne A2. Príloha: vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu!

Na zadnú stranu práce treba napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho tlačeným písmom. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. 

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Do celoslovenského kola vyberie regionálna porota z každej kategórie 5 prác a organizátor regionálneho kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 30. apríla 2023 do SÚH. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na prvú polovicu mája 2023.

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Práce, ktoré neboli hodnotené v regionálnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Súťažné práce v 1. etape  posielajte, prípadne osobne doručte organizátorovi regionálneho kola do 31. marca 2023 na adresu: Hvezdáreň Medzev, Štóska č. 174, 044 25 Medzev, alebo CKKK, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou

Zasadnutie poroty regionálneho kola bude 12.4.2023 vo Hvezdárni Medzev.

Slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien a prehliadkou výstavy všetkých zaslaných prác sa uskutoční vo Hvezdárni Medzev, Štóska 174,  dňa: 20.4.2023 o 14:00 h

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.